Denlillenatur.dk

Forside

Danmarks eneste film om trækjagt på vandet

 

 

§3 områder

Den danske natur er reguleret efter Naturbeskyttelsesloven, hvor der bl.a. er defineret at visse naturtyper er beskyttet som i daglig tale er betegnet som §3 områder eller §3 natur.
Formålet med at udpege bestemte naturtyper til §3 områder, er at stoppe den massive tilbagegang som naturtyperne har været udsat for landet over.

Naturtyperne der er omtalt i Naturbeskyttelsesloven, er alle landets søer med et areal større end 100 m² (10 x 10 meter) og alle enge, moser, heder, overdrev og strandenge større end 2500m² (50 x 50 meter). Derudover er en stor del af åstrækningerne ligeledes beskyttet som §3 område.

Det der er gældende for alle de nævnte naturtyper, er at de ikke sådan lige uden videre må ændres, hvor der i Naturbeskyttelsesloven er anført at der ikke må ændres i tilstanden af området.

Hvad er så en ændring i tilstanden?
Man kan anvende et beskyttet naturområde, som du hidtil lovligt har gjort, men tilstanden i området må ikke ændres, hvor tilstandsændringer f.eks. kan være:
 

Jordbehandling og pløjning, herunder øget hyppighed af omlægning af f.eks. enge
Terrænændringer i form af opfyldning eller gravning
Forandring af vegetationen ved både tilsåning, tilplantning og ved rydning af krat m.m.
Øge gødskning eller sprøjtning - enge må kun gødskes og sprøjtes i samme omfang som hidtil, heder, moser og overdrev må aldrig gødskes eller sprøjtes.
Ændringer af vandstand i enge, søer og moser ved f.eks. dræning
Ændringer af bund- og brinkprofil i søer og åer
Rørlægning, regulering eller opstemning af vandløb

Såfremt man vil vide om et givent område er et §3 område, skal man ind på Miljøministeriets hjemmeside – Danmarks Miljøportal som findes via adressen - http://kort.arealinfo.dk/

Her kan man se hvilket områder der er underlagt beskyttelsen, som er beskrevet i Naturbeskyttelsesloven.
Ligeledes kan man se historiske kort og luftfoto, hvor man kan se udviklingen af naturen, og herunder kan det også ses om der er §3 områder der uretsmæssigt er ændret over tid.

 

Mangler du opskrifter på ænder og gæs, er dette kogebogen for dig

Copyright - Naturbruger.dk 2009